Statut

 

Wersja z dn. 15.11.2012r.
Tekst jednolity

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Organizacja nosi nazwę „Stowarzyszenie Fanów Poligrafii Ślubnej”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

 

Rozdział II
Cele i zakres działania

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Kształtowanie trendów w poligrafii ślubnej
 2. Działalność edukacyjna w zakresie plastyki i sztuki współczesnej
 3. Działalność informacyjna w zakresie sztuki

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność edukacyjną wśród dzieci przedszkolnych
 2. Organizowanie i wspieranie akcji związanych ze sztuką współczesną
 3. Organizowanie imprez przeznaczonych dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Organizowanie i wspieranie akcji protestacyjnych oraz kampanii społecznych przeciwko przemocy wobec dzieci.
 5. Propagowanie informacji w zakresie celów działania Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda bezinteresowna osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych oraz niekarana prawomocnym wyrokiem sądu.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla idei bezinteresownego niesienia pomocy dzieciom.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia, po uprzednim zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia.
 5. Godność członka honorowego nadaje Zarząd na wniosek co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

 

§ 12

 1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. poważnego naruszenia statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt a i b, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 14

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na zwolnione stanowisko. W takiej sytuacji kadencja osoby wybranej trwa do końca kadencji zastąpionego członka władz Stowarzyszenia.

 

 

§15

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 6. udzielenie bądź odwołanie udzielenia absolutorium,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 8. ustalenie kierunków działania Stowarzyszenia,
 9. dokonywanie interpretacji treści statutu.

 

§ 16

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 3. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie upoważnienia udzielonego przez Walne Zebranie Członków,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 10. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 11. Nadawanie godności członka honorowego.

 

§ 25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 26

W przypadkach określonych w § 24 pkt 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 27

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi.
 2. Zabrania się przekazywania majątku i funduszy Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 17

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 18

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. dotacje celowe uregulowane odrębnymi przepisami.
 2. Składki członkowskie, których wysokość ustala Zarząd, nie podlegają zwrotowi i powinny być wpłacane do końca IV kwartału każdego roku.

§ 30

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, jest wymagany podpis Prezesa lub jego Zastępcy.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów, jest wymagany podpis jednego członka Zarządu lub członka zwyczajnego upoważnionego przez Zarząd.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§31

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.